Crossref Citations

1. ω-Tbo-IT1–New Inhibitor of Insect Calcium Channels Isolated from Spider Venom
Alexander N. Mikov, Irina M. Fedorova, Natalia N. Potapieva, Ekaterina E. Maleeva, Yaroslav A. Andreev, Alexey V. Zaitsev, Kira K. Kim, Eduard V. Bocharov, Timur N. Bozin, Dmitry A. Altukhov, Alexey V. Lipkin, Sergey A. Kozlov, Denis B. Tikhonov, Eugene V. Grishin
Scientific Reports  vol: 5  issue: 1  year: 2015  
doi: 10.1038/srep17232